FAQ

 • Hoe bekom ik mijn attesten en facturen?
  U kunt in uw Persoonlijk hoekje op de site www.vvle.be alle facturen onmiddellijk downloaden. Dit via dezelfde login gegevens als op www.obge-bole.be.

  Indien u uw paswoord vergeten bent, kunt u ook daar uw paswoord opnieuw aanvragen.
  Ook indien u zich voor de eerste keer wenst in te loggen, moet u de procedure 'paswoord vergeten?' volgen.  U ontvangt dan op uw mail adres, een link waarmee u een nieuw wachtwoord kan aanmaken.

  Mocht dit nog niet lukken, kan het aan het e-mailadres liggen dat bij ons gekend is, ons systeem herkent maar 1 e-mailadres.  Probeer steeds het e-mailadres waarbij u zich de eerste keer aangemeld heeft.
  De attesten van de vormingen bij ons zijn downloadbaar wanneer u betaald heeft voor de opleiding en uiteraard aanwezig was.

  Leden van VVLE kunnen met één druk op de knop hun attesten via seminarieplanner doorsturen naar de Federale Raad van Landmeters-Experten!  Indien nodig vindt u de handleiding (anno 2020) hier terug.

  Het aantal vormingsuren is vastgesteld op 20 uur in een KB van 15 december 2005 (artikel 14) en geldt zowel voor landmeters-experten in hoofd -als in bijberoep.
   
 • Wanneer en naar waar moet ik mijn vormingsattesten opsturen?
  Alle vormingsattesten moeten jaarlijks voor 31 januari opgestuurd worden aan:

  Griffie van de Federale Raad van Landmeters-experten
  North Gate, 4de verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Opgelet: de Federale Raad heeft een nieuwe website, u kan deze bereiken via deze link.

  E-mail: lanexp@economie.fgov.be
  T: 02 277 86 29
  F: 02 277 98 83
   
 • Hoe kan ik mijn vormingsuren gemakkelijk bijhouden?
  VVLE ontwikkelde voor haar leden de seminarieplanner, die het mogelijk maakt om alles centraal te beheren.  Zo behoudt u een goed overzicht van uw reeds gevolgde opleidingen en de totaliteit van het aantal vormingsuren.  Het systeem wijst zichzelf uit, de handleiding vindt u hier.
   
 • Hoe schrijf ik mij in op het tableau van de Federale Raad om mijn LAN-nummer te bekomen?
  Er bestaat geen standaard inschrijvingsformulier.  Als men zich wil inschrijven moet men dit per brief of per mail aan de griffie melden (zie contact hierboven).  Men voegt bij deze aanvraag tot inschrijving best al een kopie van de eed en het diploma toe.

  Als men voldoet aan de wettelijke voorwaarden zal men een brief ontvangen met de bevestiging van aanvraag tot inschrijving.  Bij deze brief zit een inlichtingenfiche.  Nadat de griffie de ingevulde fiche ontvangen heeft, wordt de aanvraag tot inschrijving voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de Federale Raad.
  Daarna ontvangt men (als men aan alle voorwaarden voldoet) een aangetekende zending van registratie tot inschrijvng en wordt men ingeschreven op het tableau.
   
 • Ik ben ingeschreven voor een opleiding en wens me uit te schrijven, hoe doe ik dit?
  Dit is enkel mogelijk via een mail naar info@vvle.be, we wensen ook aan te moedigen dit te doen zodat we een andere collega kunnen gelukkig maken. Sommige opleidingen zijn immers zeer snel volzet.
  Opgelet: Tot 48 uur voor het evenement kan u kosteloos annuleren, daarna niet meer, wij geven ons definitief aantal mensen voor de catering dan door en moeten alles bekostigen, aanwezig of niet.
   
 • Hoeveel uren opleiding moet een startende collega attesteren voor zijn eerste werkjaar?
  Aanvankelijk moesten starters pro rata een aantal uren permanente vorming attesteren.  De Federale Raad heeft anno 2019 beslist om starters vrij te stellen van de verplichting tot het volgen van permanente vorming tijdens het jaar van hun inschrijving.  Indien ze toch opleidingen volgen worden deze overgedragen naar het daaropvolgende jaar.
   
 • Aan hoeveel procent BTW dient een landmeter-expert te factureren?
  De diensten van landmeter-expert worden door de fiscus aanzien als intellectueel werk en niet als materieel werk en worden dan ook steeds aan 21% BTW gefactureerd.
   
 • Ik ben op zoek naar de  online database van de geregistreerde landmetersplannen, waar vind ik deze?
  https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web
  Opgelet: enkel toegankelijk voor professionelen!
  Stap 1: aanmelden
  Stap 2: in naam van een onderneming kiezen
  Stap 3: onderneming kiezen
  Stap 4: mijn professionele toepassingen raadplegen
  Stap 5: afbakeningsplannen kiezen
   
 • Ik ondervind problemen of heb vragen omtrent de site van minfin, waar kan ik terecht?
  U kunt een mailtje sturen naar: support.meow@minfin.fed.be
   
 • Ik wens activiteiten uit te oefenen als vastgoedmakelaar.  Mag dit en waar moet ik dit melden?
  Een landmeter-expert ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten kan de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen overeenkomstig artikel 18 van het KB van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (zie hieronder).
  De landmeter-expert moet de griffie van de Federale Raad van Landmeters-Experten melden dat hij vastgoedactiviteiten wenst uit te oefenen via het mailadres lanexp@economie.fgov.be en zal een uitnodiging tot betaling krijgen van de verantwoordelijke boekhouding van de jaarlijkse bijdrage (in 2018 bedraagt dit 17,11 euro).
   

  HOOFDSTUK VI. - De beroepsactiviteiten en onverenigbaarheden.

   Art. 18. Tot de bevoegdheid van de landmeter-expert behoren volgende activiteiten :
   1° de activiteiten bedoeld in artikel 3 van de wet tot bescherming van de titel en van het beroep;
   2° onroerende eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of ondergronds, identificeren, afbakenen, opmeten en schatten, evenals de werken die erop uitgevoerd worden, en met de registratie ervan en met die van de eraan verbonden zakelijke rechten;
   3° het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel 4,1° van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Voor deze activiteiten is de landmeter-expert gehouden de regels van de plichtenleer zoals vastgesteld door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, hierna 'Instituut' genoemd, te respecteren. De controle op het naleven van deze regels en van de artikelen 4 tot 19 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt echter uitgevoerd door de federale raad of de federale raad van beroep.
   De Uitvoerende Kamer van het Instituut wordt ingelicht omtrent de definitieve tuchtsancties die uitgesproken worden in het kader van de gereglementeerde vastgoedactiviteiten.
   Het is een landmeter-expert die het voorwerp is van een schorsing of een schrapping vanwege het Instituut, verboden vastgoedactiviteiten uit te oefenen als landmeter, ingeschreven op de federale raad, tot het einde van de sanctie.
   De landmeter-expert dient voorafgaandelijk aan de uitoefening van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, de Federale Raad hierover in te lichten en zijn bijdrage te storten aangaande de werkingskosten van de cel voor financiële informatieverwerking. Hij informeert de Federale Raad onmiddellijk bij stopzetting van zijn gereglementeerde activiteiten als vastgoedmakelaar.

 • Wat zijn de stappen die ik dien te nemen om een onderneming op te richten?
  Op de site van FOD Economie kunt u reeds heel wat informatie terugvinden:
  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een

  Specifiek voor het beroep van landmeter-expert:
  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/toegang-tot-het-beroep/de-landmeters-experten
 • Ik stop tijdelijk met mijn zelfstandige activiteit als landmeter-expert, dien ik hierna terug mijn eed af te leggen mocht ik terug actief wensen te worden?

  Indien een landmeter-expert zijn /haar activiteit tijdelijk wenst te stoppen dient hij/zij dit te melden aan de griffie. Vervolgens ontvangt hij/zij een brief met registratie van deze vrijwillige schrapping.

  Indien hij zijn activiteit opnieuw wenst op te starten dient hij dit te melden aan de griffie. Vervolgens wordt hij opnieuw ingeschreven. Het betreft inderdaad een activering van het bestaande dossier: diploma en eedaflegging moeten dus niet opnieuw toegestuurd worden, LAN nummer blijft behouden.

 • Hoe lot afsplitsen binnen bestaande verkaveling om toe te voegen bij ander perceel?
 • Er is ons steeds voorgehouden dat de bepaling in structuurplannen geen grond vormen voor het weigeren van vergunningen
  -> geldt dit ook voor de beleidsplannen?
  -> kunnen zijn dan ook geen grond vormen om vergunningen af te dwingen?
  Punt 4.5 in de FAQ beleidsplanning geeft een antwoord op deze vraag.

 • Hoe bepaal je een correct ereloon?

  De landmeter-expert vraagt en aanvaardt juiste en redelijke erelonen.

  Erelonen zijn juist en redelijk indien zij door de omstandigheden worden verantwoord en zij in verhouding staan tot de geleverde diensten. De landmeter-expert moet onder meer rekening houden met volgende factoren om zijn erelonen te bepalen:

  • de moeilijkheidsgraad van de opdracht
  • de tijd die aan de opdracht wordt besteed
  • de draagwijdte van de opdracht
  • de gedragen verantwoordelijkheid
  • zijn ervaring

  Bepaalde externe factoren kunnen de erelonen op een uitzonderlijke manier beïnvloeden:

  • extreme werkomstandigheden voor het personeel of het materiaal
  • de toebedeelde termijnen
  • ...

  De landmeter-expert moet zich ervan vergewissen dat zijn klant op de hoogte is van de benaderde kostprijs van zijn prestaties, behalve als hij er redelijk van uit kan gaan dat deze klant er van op de hoogte is.

  Indien de natuur van de opdracht zodanig is dat het onmogelijk is een schatting van de erelonen te geven moet de landmeter-expert zijn klant hiervan op de hoogte brengen.

  Parameter P

  Ter herinnering: De Europese wetgeving verbiedt het gebruik van minimum erelonen strikt. BOLE vzw raadt u dan ook aan voor uw erelonen nooit te verwijzen naar de voormalige erelonen. In geval van geschillen wordt er altijd gekeken of er wel een onderhandeling en een akkoord is geweest over dit aspect van de opdracht. Men moet dus altijd de gebruikte erelonen expliciet vermelden en niet louter refereren naar een theoretische referentie.

  Dit neemt niet weg dat het nuttig is te weten hoe de parameter P evolueert, zeker als het erom gaat globale rendabiliteitsoverwegingen te voeren en dergelijke.

 • Wanneer geldt de verkavelingsplicht?
  Zodra de intentie er is om één van de twee gronden te verkopen geldt de verkavelingsplicht.

  Vraag: een perceel bouwgrond waarvan een gedeelte zal geschonken worden aan de zoon die er gaat op bouwen.  Het resterende gedeelte blijft eigendom van de ouders;  het resterende gedeelte is dan ook nog een volwaardig perceel bouwgrond voor open bebouwing.  Vraag was of het perceel verkaveld dient te worden in 2 loten: 1 lot voor de zoon en lot 2 resterend.
   
 • Hoe/waar kan ik de vergelijkingspunten opvragen bij Vlabel?
  De info hiervoor vindt u in deze link onderaan:
  https://www.vlaanderen.be/erfbelasting/formulieren-erfbelasting#schatting-door-een-erkende-schatter-expert
 • Mag ik als landmeter-expert publiciteit maken?

  In onze deontologie staat beschreven wat wel en niet mag

  KB Plichtenleer 15/12/2005:
   Art. 21. De landmeter-expert mag aan alle personen die dit vragen, nuttige informatie verstrekken over zijn beroepsactiviteiten, zijn bekwaamheden, zijn referenties, diensten en erelonen. Het is hem verboden om zich onrechtmatig bepaalde titels of bekwaamheden toe te meten.
  Wanneer de landmeter-expert gebruik maakt van persoonlijke, individuele of gemeenschappelijke publiciteit om het publiek in te lichten over de beroepsactiviteit van landmeter-expert, dan moet die informatieverstrekking met mate en correct uitgevoerd worden.

    Art. 22. Onverminderd de informatieplicht opgelegd bij andere wettelijke of reglementaire bepalingen, bevatten de door de landmeter-expert ondertekende documenten de volgende gegevens :
    1° naam en voornaam;
    2° de vermelding " landmeter-expert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg van ";
    3° het inschrijvingsnummer op het tableau van beoefenaars.

 • Ik ben zaakvoerder en heb zelf een LAN-nummer, kan ik mijn opzoekingen in MyMinfin delegeren aan mijn werknemers (zonder LAN-nummer)?
  Vanaf nu kunnen medewerkers van landmeters ook rechtstreeks toegang krijgen tot MyMinfin op hun eigen naam.  Hiervoor dient een aanvraag te gebeuren, hoe je dit in orde brengt kan je via deze link terugvinden.