FAQ

 • Hoe bekom ik mijn attesten en facturen?
  Vanaf 2019 kan u in uw Persoonlijk hoekje op de site www.vvle.be alle facturen onmiddellijk downloaden. Dit via dezelfde login gegevens als op www.obge-bole.be.

  Indien u uw paswoord vergeten bent, kunt u ook daar uw paswoord opnieuw aanvragen.
  Ook indien u zich voor de eerste keer wenst in te loggen, moet u de procedure 'paswoord vergeten?' volgen.  U ontvangt dan op uw mail adres, een link waarmee u een nieuw wachtwoord kan aanmaken.

  Mocht dit nog niet lukken, kan het aan het e-mailadres liggen dat bij ons gekend is, ons systeem herkent maar 1 e-mailadres.  Probeer steeds het e-mailadres waarbij u zich de eerste keer aangemeld heeft.
  De attesten van de vormingen bij ons zijn downloadbaar wanneer u betaald heeft voor de opleiding en uiteraard aanwezig was.

  Voor attesten 2018 dient u nog even via de www.obge-bole.be site te gaan.

  Het teveel aan attesturen bekomen in 2019 kan worden overgezet naar 2020, met een maximum van 20 attesturen.
   
 • Wanneer en naar waar moet ik mijn vormingsattesten opsturen?
  Alle vormingsattesten moeten voor 31 januari opgestuurd worden aan:

  Griffie van de Federale Raad van Landmeters-experten
  North Gate, 4de verdieping
  Koning Albert II-laan 16
  1000 Brussel

  Opgelet: de Federale Raad heeft een nieuwe website, u kan deze bereiken via deze link.

  E-mail: lanexp@economie.fgov.be
  T: 02 277 86 29
  F: 02 277 98 83
   
 • Hoe schrijf ik mij in op het tableau van de Federale Raad om mijn LAN-nummer te bekomen?
  Er bestaat geen standaard inschrijvingsformulier.  Als men zich wil inschrijven moet men dit per brief of per mail aan de griffie melden (zie contact hierboven).  Men voegt bij deze aanvraag tot inschrijving best al een kopie van de eed en het diploma toe.

  Als men voldoet aan de wettelijke voorwaarden zal men een brief ontvangen met de bevestiging van aanvraag tot inschrijving.  Bij deze brief zit een inlichtingenfiche.  Nadat de griffie de ingevulde fiche ontvangen heeft, wordt de aanvraag tot inschrijving voorgelegd op de eerstvolgende zitting van de Federale Raad.
  Daarna ontvangt men (als men aan alle voorwaarden voldoet) een aangetekende zending van registratie tot inschrijvng en wordt men ingeschreven op het tableau.
   
 • Ik ben ingeschreven voor een opleiding en wens me uit te schrijven, hoe doe ik dit?
  Dit is enkel mogelijk via een mail naar info@vvle.be, we wensen ook aan te moedigen dit te doen zodat we een andere collega kunnen gelukkig maken. Sommige opleidingen zijn immers zeer snel volzet.
  Opgelet: Tot 48 uur voor het evenement kan u kosteloos annuleren, daarna niet meer, wij geven ons definitief aantal mensen voor de catering dan door en moeten alles bekostigen, aanwezig of niet.
   
 • Hoeveel uren opleiding moet een startende collega attesteren voor zijn eerste werkjaar?
  Van een startende landmeter-expert wordt verwacht dat hij voortgezette opleidingen kan attesteren proportioneel de datum vanaf zijn inschrijving op het tableau.
   
 • Ik ben op zoek naar de  online database van de geregistreerde landmetersplannen, waar vind ik deze?
  https://idp.iamfas.belgium.be/fasui/login?spEntityID=fediam.minfin.fgov.be&service=EidService&goto=http%3A%2F%2Fidp.iamfas.belgium.be%2Ffas%2FSSORedirect%2FmetaAlias%2Fidp%3FReqID%3Ds2a176d85eaf21596c49e3a7d7b84d1cd7e02fc6bb%26index%3Dnull%26acsURL%3Dhttps%253A%252F%252Ffediam.minfin.fgov.be%252Fsso%252FConsumer%252FmetaAlias%252Fexternal%252Fsp%26spEntityID%3Dfediam.minfin.fgov.be%26binding%3Durn%253Aoasis%253Anames%253Atc%253ASAML%253A2.0%253Abindings%253AHTTP-POST
   
 • Ik kan niet inloggen op de site van myminfinpro en ondervind problemen, waar kan ik terecht?
  support.meow@minfin.fed.be
   
 • Ik wens activiteiten uit te oefenen als vastgoedmakelaar.  Mag dit en waar moet ik dit melden?
  Een landmeter-expert ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten kan de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar uitoefenen overeenkomstig artikel 18 van het KB van 15 december 2005 tot vaststelling van de voorschriften inzake de plichtenleer van de landmeter-expert (zie hieronder).
  De landmeter-expert moet de griffie van de Federale Raad van Landmeters-Experten melden dat hij vastgoedactiviteiten wenst uit te oefenen via het mailadres lanexp@economie.fgov.be en zal een uitnodiging tot betaling krijgen van de verantwoordelijke boekhouding van de jaarlijkse bijdrage (in 2018 bedraagt dit 17,11 euro).
   

  HOOFDSTUK VI. - De beroepsactiviteiten en onverenigbaarheden.

   Art. 18. Tot de bevoegdheid van de landmeter-expert behoren volgende activiteiten :
   1° de activiteiten bedoeld in artikel 3 van de wet tot bescherming van de titel en van het beroep;
   2° onroerende eigendom, publiek of privaat, bebouwd of onbebouwd, bovengronds of ondergronds, identificeren, afbakenen, opmeten en schatten, evenals de werken die erop uitgevoerd worden, en met de registratie ervan en met die van de eraan verbonden zakelijke rechten;
   3° het uitoefenen van de gereglementeerde activiteiten van de vastgoedmakelaar, in toepassing van artikel 4,1° van het koninklijk besluit van 6 september 1993 tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar. Voor deze activiteiten is de landmeter-expert gehouden de regels van de plichtenleer zoals vastgesteld door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, hierna 'Instituut' genoemd, te respecteren. De controle op het naleven van deze regels en van de artikelen 4 tot 19 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme wordt echter uitgevoerd door de federale raad of de federale raad van beroep.
   De Uitvoerende Kamer van het Instituut wordt ingelicht omtrent de definitieve tuchtsancties die uitgesproken worden in het kader van de gereglementeerde vastgoedactiviteiten.
   Het is een landmeter-expert die het voorwerp is van een schorsing of een schrapping vanwege het Instituut, verboden vastgoedactiviteiten uit te oefenen als landmeter, ingeschreven op de federale raad, tot het einde van de sanctie.
   De landmeter-expert dient voorafgaandelijk aan de uitoefening van de gereglementeerde activiteiten van vastgoedmakelaar, de Federale Raad hierover in te lichten en zijn bijdrage te storten aangaande de werkingskosten van de cel voor financiële informatieverwerking. Hij informeert de Federale Raad onmiddellijk bij stopzetting van zijn gereglementeerde activiteiten als vastgoedmakelaar.

 • Wat zijn de stappen die ik dien te nemen om een onderneming op te richten?
  Op de site van FOD Economie kunt u reeds heel wat informatie terugvinden:
  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/belangrijkste-stappen-om-een

  Specifiek voor het beroep van landmeter-expert:

  https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/een-onderneming-oprichten/toegang-tot-het-beroep/de-landmeters-experten

 • Ik stop tijdelijk met mijn zelfstandige activiteit als landmeter-expert, dien ik hierna terug mijn eed af te leggen mocht ik terug actief wensen te worden?

  Indien een landmeter-expert zijn /haar activiteit tijdelijk wenst te stoppen dient hij/zij dit te melden aan de griffie. Vervolgens ontvangt hij/zij een brief met registratie van deze vrijwillige schrapping.

  Indien hij zijn activiteit opnieuw wenst op te starten dient hij dit te melden aan de griffie. Vervolgens wordt hij opnieuw ingeschreven. Het betreft inderdaad een activering van het bestaande dossier: diploma en eedaflegging moeten dus niet opnieuw toegestuurd worden, LAN nummer blijft behouden.